tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


ถูกสุดคุ้ม!!!!!! กุ้ยหลิน ? หยางซั่ว-น้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน-ถูกสุดคุ้ม!!!!!! กุ้ยหลิน ? หยางซั่ว-น้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน

 

ถูกสุดคุ้ม!!!!!!
กุ้ยหลิน – หยางซั่ว-น้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน  
กุ้ยหลินสวนCLASSIC LIU SAN JIE-เขาเหยาซาน 
เขางวงช้าง-วัดเหนินเหยิน-เมืองจำลองซ่ง-ถ่ายรูปเจดีย์เงินทอง
ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินใจกลางเมืองกุ้ยหลิน-โชว์ความฝันแม่น้ำหลีเจียง  
หยางซั่ว–ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ช้อปปิ้งถนนซีเจีย  
จินจงซาน –ถ้ำหยงฟุ -อิสระแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหารพิเศษ... ปลาอบเบียร์, ขาหมูร่ำรวย, เป็ดปักกิ่ง, เผือกอบน้ำผึ้ง
เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
กำหนดการเดินทาง 3 – 9 สิงหาคม 55
ราคา 12,900.- บาทค่า 


Best RegardsMaple

 

 

กุ้ยหลิน – หยางซั่ว-น้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน
กุ้ยหลิน–สวนCLASSIC LIU SAN JIE-เขาเหยาซาน

เขางวงช้าง-วัดเหนินเหยิน-เมืองจำลองซ่ง-ถ่ายรูปเจดีย์เงินทอง

ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินใจกลางเมืองกุ้ยหลิน-โชว์ความฝันแม่น้ำหลีเจียง

หยางซั่ว–ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ช้อปปิ้งถนนซีเจีย

จินจงซาน –ถ้ำหยงฟุ -อิสระแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

อาหารพิเศษ... ปลาอบเบียร์, ขาหมูร่ำรวย, เป็ดปักกิ่ง, เผือกอบน้ำผึ้ง

เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

กำหนดการเดินทาง 3 – 9 สิงหาคม 55 ราคา 12,900.- บาท

วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

19.00 . พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F

ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

21.20 . นำท่านเหิรฟ้าสู่กุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG821

 

วันที่สอง กุ้ยหลิน –วัดเหนินเหยิน – โรงงานไข่มุก – จินจงซาน – อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย

01.25 . ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย

พักที่กุ้ยหลิน HIMALAYASHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)

พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่วัดเหนินเหยิน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และมีเพียงแม่ชีเท่านั้น ที่จำวัดอยู่ที่แห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

หลังรับประทานอาหารนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจินจงซาน เขตน้ำแร่จินจงซานเป็นเขตที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์ และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี

เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

อิสระพักผ่อนแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อความผ่อนคลายหรืออาการเมื่อยล้าต่างๆ

พักที่ จินจงซาน JIN ZHONG SHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม จินจงซาน – ถ้ำหยงฟุ - เมืองหยางซั่ว – ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) –ร้านเยื่อไผ่ - อิสระช็อปปิ้งถนนฝรั่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสีผืนแผ่นดินอันเขียวอุดมทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนกลุ่มน้อย ที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขบนพื้นที่กว่า 236,000 ตารางกิโลเมตร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง หยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มี ประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่นิยมขี่จักรยานเที่ยวชม ธรรมชาติบริสุทธิ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ถนนฝรั่งให้ท่าน

นำท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน ระหว่างทางนำท่านแวะชมร้านเยื่อไผ่ สินค้าขึ้นชื่อและเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6)

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย ตลาดปิดประมาณตีสอง

พักที่หยางซั่ว XI JIA KOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ หยางซั่ว – ถ้ำเงิน – กุ้ยหลิน –ร้านผ้าไหม –สวนหลิวซานเจี่ย – โชว์ DREAMLIKE LIJIANG

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร (8)

จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน

จากนั้นนำท่านชม สวน Classic Liu San Jie เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมารำให้ทุกท่านได้ชม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9)

หลังอาหารท่านจะได้ชมการแสดงนำท่านชมโชว์ DREM LIKE LIJIANG ท่านจะได้ชมโชว์การแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของเมืองกุ้ยหลิน

หมายเหตุ เนื่องจากว่า ทางสถานที่จัดแสดง ได้ทำการปิดซ่อมแซมตั้งแต่ต้นปีและเลื่อนกำหนดการเปิดแสดง หากวันที่คณะเดินทางไปถึงและยังคงเลื่อนเปิดการแสดง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์วัฒนธรรมของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านชม

พักที่กุ้ยหลิน HIMALAYASHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า กุ้ยหลิน – ชมสวนเขางวงช้าง – ร้านบัวหิมะ – ร้านชา ถ่ายรูปเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

นำท่านไปชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้น นำท่านแวะชิมชาดอกกุ้ยฮวาซึ่งเป็นชาประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและซื้อเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (12)

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

พักที่กุ้ยหลิน HIMALAYASHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก กุ้ยหลิน –เขาเหยาซาน – ร้านหยก –อิสระช็อปปิ้งตลาดใต้ดิน เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งเฉิน – สนามบินกุ้ยหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)

นำท่านนั่งรถ ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (14)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก อัญมณีที่มีค่าของชาวจีนมาหลายพันปี ให้ท่านได้แวะชมและเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากหยก

จากนั้นจากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น หล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง” แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (15)

นำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์เงินเจดีย์ทองอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ที่ไม่ควรพลาดที่จะเก็บรูปอเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ เมืองจำลองซ่งเฉิน “ ของกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ที่สวยงามไม่แพ้หางโจว ชมการแสดงโชว์วัฒนธรรม ต่างๆ เมืองจำลองซ่งเฉิน ที่สวยงาม

ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

วันที่เจ็ด กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ

01.55 . เดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน pg822

03.35 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

***************************************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท

ไม่มีราคาเด็ก /ไม่แจกของกำนัล

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม

2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน

3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน

4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

8. แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นวีซ่า

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

  2. รูปถ่ายปัจจุบัน 1½-2นิ้ว 1รูป รูปสีไม่เกิน 3 เดือน (ห้ามตกแต่งด้วยคอมฯ, สติกเกอร์)

  3. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ

  4. ในกรณีต้องยื่นวีซ่าด่วนต้องเพิ่มจากราคาทัวร์

วีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่ม 800 บาท

วีซ่าด่วน

 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel