tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


SHA-PEK ทุกวันอังคาร เซี่ยงไฮ้-โจวจวง-อู๋ชิ-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน6วัน5คืน(UL)-SHA-PEK ทุกวันอังคาร เซี่ยงไฮ้-โจวจวง-อู๋ชิ-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน6วัน5คืน(UL)

SHA-PEK6D5N(UL) JUN-AUG’12 Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวเซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณโจวจวง-อู๋ชิ

และ นั่งรถไฟความเร็วสูง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 6 วัน 5 คืน

 

เซี่ยงไฮ้ตึกไฟแนนเชียล – หาดไว่ทาน - หอจีน – กายกรรม ERA เร้าใจ

ซูโจว – เมืองโบราณโจวจวง - อู๋ชิ – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง

โบสถ์คริสต์เซนต์โจวเซฟ - ถนนหวังฟูจิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย

ชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 – โชว์กายกรรมปักกิ่ง

 

อาหารพิเศษ : เซี่ยงไฮ้... เสี่ยวหลงเปา

ปักกิ่ง... อาหารไทย / สุกี้มองโกเลีย / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ + ชิมไวน์แดง

อาหารดี รับประกันคุณภาพ แน่นอน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชำนาญ

บินตรงโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A340 และ A330 พร้อมด้วยจอทีวี โทรศัพท์ และเกมส์ ส่วนตัวในทุกๆ ที่นั่ง

โปรโมชั่น ปักกิ่ง ครบสูตร ไปทั้งทีต้องไปให้คุ้มค่า สำหรับวันพักผ่อนของท่าน

 

  • กำหนดการเดินทางทุกวันอังคาร / อัตราค่าบริการ

วันที่

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

+ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

+เตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

-เตียง

พักเดี่ยว

5,12,19,26 มิ..55

26,900

26,900

25,900

24,900

6,000

3,10,17,24,31 ..55

27,900

27,900

26,900

25,900

6,000

7,14,21,28 ..55

27,900

27,900

26900

25,900

6,000

(***ราคาโปรโมชั่นนี้รวมทุกอย่างครบสูตร***)

 

วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณโจวจวง – ซูโจว – สนามกีฬารังนก

05.00 . คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

07.25 . เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL886 (บริการอาหารบนเครื่อง)

12.35 . เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ สนามบินผู่ตง (Shang Hai)

่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เซี่ยงไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของกลางที่ปากแม่น้ำแยงซี แต่เดิมเป็นเมืองประมงและสิ่งทอ, เซี่ยงไฮ้ขยายตัวเพื่อความสำคัญในศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองท่าที่ได้รับความนิยมทางการค้ามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดเพื่อการค้า โดย 1842 สนธิสัญญาของ นานกิง เซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและได้กลายเป็นศูนย์กลางข้ามชาติของการเงินและธุรกิจ จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ เมืองโบราณโจวจวง สัมผัสมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (..1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง (..1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน เชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ นั่งเรือแจวชมเมืองเก่าโจวจวง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และล้ำค่าของเมืองโจวจวง จนได้ถูกขนานนามว่า “สุดยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ระลึกถึงเมืองจีนในอดีตกาลได้เป็นอย่างดี นำท่านสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีความสำคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 24 เมืองวัฒนธรรมของเมืองจีนกับมณฑลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,500 ซูโจวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเจียงหนานหรือริมฝั่งใต้แม่น้ำแยงซี อันเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของแผ่นดินใหญ่ประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ากนั้นนำท่านชม สนามรังนก ของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน นอกจากนี้การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสวนป่าซูโจว และหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ

พักที่ซูโจว SUZHOU HOSTUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ซูโจว-อู๋ชิ-ทะเลสาบไท่หู-ฟาร์มไข่มุก-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ตำหนักวิเวการาม-เซี่ยงไฮ้-

กายกรรม ERA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ากนั้นนำท่านเดินสู่เมืองอู๋ชิ เมืองโบราณ ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีดีบุก เพราะ ข้าศึกต่างเมืองคิดว่ามีดีบุก จึงถูกโจมตีอยู่ประจำ ชาวเมืองจึงเขียนชื่อเมืองไว้บนภูเขาว่า ไม่มีดีบุก เมืองจึงรอดพ้นจาการการโจมตี ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมถึงกับใช้ชื่อว่า “นำท่านผ่านชม ทะเลสาบไท่หู ซึ่งมีความกว้างขวาง และมีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลเจ๋อเจียง และนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ไข่มุกน้ำจืด อันมีชื่อเสียงของเมืองอู๋ชิ และจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มไข่มุก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่มุกน้ำจืดเป็นมุกที่เลี้ยงในทะเลสาบไท่หู อาทิเช่น ครีมไข่มุก สร้อยไข่มุก เครื่องประดับต่าง ณ ฟาร์มไข่มุก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ำท่านสักการะพระพุทธรูปหลิงซาน ณ เขาหลิงซานต้าฝอ (รวมรถไฟฟ้า) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร ทำจากทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะพระพักตร์งามสง่า นอกจากนี้ท่านจะได้ชม ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าที่ทำจากสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ชมพระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่บนยอดเขาซึ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน และชม ตำหนักวิเวกอาราม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง จากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมโชว์กายการ กายกรรม Era กายกรรมอีร่าโชว์ Era Intersection of Time ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (7-8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ

พักที่เซี่ยงไฮ้ MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม ตึกไฟแนนเชียล – หอจีน – ร้านหยก – หาดไว่ทาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง

ช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ากนั้นนำท่านขึ้นชมวิว อาคารเซี่ยงไฮ้ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWFC ชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศจีน ระดับความสูง 423 เมตร สูงกว่าที่ชมวิวหอไข่มุกร้อยกว่าเมตร นำท่านนั่งรถผ่านชม “หอจีน” หอดัง 1 ใน 10 ของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010 ได้รับความนิยมในการเข้าชมเป็นอย่างสูงหลายคนไปเที่ยวงาน EXPO แต่ไม่สามารถจองคิวเข้าชมได้ รัฐบาลจีนจึงเก็บหอจีนไว้ เพื่อเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมหลังงาน นำท่านเข้าสู่ ร้านหยก เพื่อชมวัตถุมงคล หรือ ผีซิ่ว อันเป็น 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือและความสำคัญในเรื่องการค้าขายและโชคลาภ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ำท่านชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ชมความทันสมัยตึกสูงตระง่านบริเวณริมแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรูๆ

15.00 . นำท่านสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ปักกิ่ง

17.05 . นำท่านเดินทางสู่ปักกิ่งโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G157 ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที[บริการอาหารกล่องบนขบวนรถไฟ]

22.35 . เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่ปักกิ่ง BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ โรงระครแห่งชาติ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) -

กายกรรมปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ำท่านชม “โรงละครแห่งชาติ” (ด้านนอก) ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณสำหรับผู้ออกแบบคือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์ เดอ โกลโรงละครแห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น ในโรงโอเปร่า 2,416

 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel