tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


คุนหมิง หมู่บ้านคนแคระ ถ้ำอาลู่กู่ 6 วัน 4 คืน - คุนหมิง หมู่บ้านคนแคระ ถ้ำอาลู่กู่ 6 วัน 4 คืน

 

เหมาลำ Super Special KMG คุนหมิง หมู่บ้านคนแคระ ถ้ำอาลู่กู่ 6วัน 4 คืน [MU]
คุนหมิง-หมู่บ้านคนแคระ-ตำหนักทอง-วัดหยวนทง-เจดีย์ทางทิศตะวันออก-เจดีย์ทางทิศตะวันตก-ประตูเมืองจิ้นยื่อโลว-เมืองโบราณกวนตู้-ถ้ำอาลู่กู่-ทะเลสาบชุ่ยหู-ล่องเรือหอต้ากวนโลว-อิสระช้อปปิ้งทั้งวัน หลอซือหวาน 
กำหนดเดินทาง คืนวันที่ 12-17 เมษายน ราคา 19,900 บาท 
(ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็กไม่แจกของกำนัล)
(คอมมิชชั่น 1,000 เซลล์300)
เหมาลำบินตรงPROMOTION กุ้ยหลิน-หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน [MU] ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)ถ้ำเงิน ช็อปปิ้งถนนฝรั่ง –ยี่เจียงหยวน-เมืองโบราณต้าชวี่-น้ำตกกู่ตง-ไร่องุ่น-สวนหลิวซานเจี่ย-ล่องเรือชเขางวงช้าง – เขาเหยาซาน –ถ่ายรูปเจดีย์เงินเจดีย์ทอง –เมืองจำลองซ่ง – ช็อปปิ้งถนนคนเดิน 
กำหนดเดินทาง วันที่ 13-17 เมษายน ราคา 19,900 บาท
(ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็กไม่แจกของกำนัล)
(คอมมิชชั่น 1,000 เซลล์300)  

 

 

 

SUPER SPECIAL KUNMING …

คุนหมิง หมู่บ้านคนแคระ ถ้ำอาลู่กู่ 6 วัน 4 คืน

 

คุนหมิง-หมู่บ้านคนแคระ-ตำหนักทอง-วัดหยวนทง

เจดีย์ทางทิศตะวันออก เจดีย์ทางทิศตะวันตก ประตูเมือง JIN RI LOU เมืองโบราณกวนตู้

ถ้ำอาลู่กู่-ทะเลสาบชุ่ยหู- (ล่องเรือ)หอต้ากวนโลว-อิสรช้อปปิ้งตลาดใหญ่ขายส่งหลอซือหวาน

เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว

 

 

 

 

 

 

กำหนดเดินทาง คืน 12 – 17 เม.. ราคา 19,900บาท

***เป็นราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่น ไม่แจกกระเป๋า และ ไม่มีราคาเด็ก***

 

วันแรก 12/04 กรุงเทพฯ - คุนหมิง

23.30 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

 

วันที่สอง13/04 คุนหมิง-หมู่บ้านคนแคระ-ตำหนักทอง-วัดหยวนทง

02.50 เหินฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU ……

05.50 ถึง ท่าอากาศยานนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (1)

นำไปชม หมู่บ้านคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท ห่างจากเมืองคุนหมิงประมาณ 40 กม. เพิ่อสร้างหมู่บ้านนี้ให้พวกเขาอยู่อาศัยรวมกัน หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า DWART EMPIRE ที่มีสมาชิกคนแคระมีความสูงตั้งแต่ 79-130 เซนติเมตร อาศัยอยู่โดยการสนับสนุนของทางการกว่า 100 คน การดำเนินชีวิตของพวกเขาไม่ได้อยู่เปล่าๆ อย่างไร้คุณค่าแต่เขาจัดเป้นหมู่บ้านนักแสดง เพื่อการเยื่ยมชมจากผุ้สนใจเข้ามาเยือน...พวกเขาไม่ท้อต่อชะตาชีวิต แต่แสดงความยินดีต้อนรับต่อผู้มาเยือน ..

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง และพอถึงต้าหลี่ก็นำท่านชม “ตำหนักทองจินเตี้ยน” (jindian) ?? ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย    

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (3) พักที่คุนหมิง GUI HUA DASHA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม 14/04 เจดีย์ทางทิศตะวันออก-เจดีย์ทางทิศตะวันตก-ประตูเมือง JIN RI LOU-เมืองโบราณกวนตู้

 

ช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)

หลังรับประทานอาหารนำท่าน ซีซือถ่า หรือ เจดีย์ตะวันตก เป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง คู่กับเจดีย์ตะวันออก ที่ผุพังไปแล้ว ตั้งอยู่ที่ถนนจิปีลู่ ทางด้านใต้ จากนั้นนำท่านชม ประตูเมือง JIN RI LOU (จิ้น ยื่อ โหลว) ปัจจุบันเป็นอุทยานใจกลางเมืองคุนหมิง ประตูนี้สร้างขึ้นในราชวงศ์หยวนเป็นประตูโบราณใต้ของเมืองคุนหมิง บริเวณอุทยานจะมีป้ายสัญลักษณ์และรูปปั้นม้าทองและแกะเขียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม มีลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลาของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของวัดลามะหรือวัดธิเบต

แล้วพาท่านอิสระช้อปปิ้ง ของฝากของที่ระลึก และตลาดสินค้าราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6)

พักที่คุนหมิง GUI HUA DASHA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่15/04 คุนหมิง-ถ้ำอาลู่กู่

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่อำเภอลูซี ห่างจากคุนหมิงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร ประมาณ 2 ชั่วโมงระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(8)

ท่านจะได้ชมความงามอันวิจิตรของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำอาลูกู่ ซึ่งตก แต่งด้วยสีสันของแสงไฟเป็นชั้นเป็นฉากสวยงามยิ่ง ภายในมีถ้ำ 3 ถ้ำ ท่านจะได้พบความงามวิจิตรของหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะต่างกันทั้ง 3 ถ้ำ นำท่านนั่งเรือล่องชมความงามของถ้ำน้ำ และชมความงามของหินงอกที่เหมือนกับการดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อชมปะการัง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ของป่าเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9)

พักที่ลูซี XIN YA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า16/04 ทะเลสาบชุ่ยหู – (ล่องเรือ) หอต้ากวนโลว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบชุ้ยหูหรือ GREEN LAKE ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย YUNNAN UNIVERCITY ภายในชุ่ยหูจะมีทะเลสาบ มีนกเป็ดน้ำ บรรยากาศรื่นรมย์ด้วยต้นไม้ สะพานซิกแซกเก้าอี้รูปสัตว์ต่างๆบรรยากาศแบบจีนๆ เหมาะกับการเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุด ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดจะยิ่งคึกคัก เพราะคนจีนจะนัดกันมาเล่นดนตรีเป็นวงๆ รำไทเก็ก เล่นไพ่นกกระจอก หรือไม่ก็มาร้องรำเต้นระบำต่างๆกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(11)

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านชมและ ล่องเรือ หอต้ากวนโหลว เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบจีนโบราณที่ถูกสร้างขึ้นภายในสวนต้ากวนโหลวริมทะเลสาบเตียนฉือ สวนต้ากวนโหลวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามในเมืองคุนหมิง อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิง 6 กิโลเมตร  ตัวอาคารหอต้ากวนโหลวเป็นอาคารเก๋งจีนแบบสามชั้น ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวโดยรอบของสวนต้ากวนโหลวและทะเลสาบเตียนฉือได้   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (12)

พักที่คุนหมิง GUI HUA DASHA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก 17/04 อิสระช้อปปิ้งทั้งวัน ตลาดค้าส่งแหล่งใหญ่ หลอซือหวาน- สนามบิน-กรุงเทพฯ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (13)

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ หลอซือหวาน เป็นตลาดค้าส่งแหล่งใหญ่ รวมหมดทุกอย่าง อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋า ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ และ อาหาร ของกิน ***อิสระอาหาร กลางวัน ตามอัธยาศัย***

22.00. แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

01.00 .(18/04) เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU…..(บริการอาหารบนเครื่อง)

02.00 . ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นทริปทัวร์ ท่องเที่ยวในประเทศจีน มีร้านช้อปปิ้ง 5 ร้าน ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

ที่คุนหมิง ร้านบัวหิมะ ร้านชา ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านไข่มุก

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)

2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว

3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1

 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel