tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


นครวัตร-พนมกุเลน 4วัน3คืน 2-5 พค ,27-30 พค 10,900-นครวัตร-พนมกุเลน 4วัน3คืน 2-5 พค ,27-30 พค 10,900

ซัว สะ ได ... อังกอร์ 4 วัน

เที่ยวเสียมเรียบสุดคุ้ม

ชมศิวลึงค์เทือกเขาพนมกุ เลน

ปราสาทสีชมพูบันทายสรี - ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม- ปราสาทตาพรหม

ล่องเรือชมโตนเลสาป ภาพแกะสลักใต้น้ำที่เขาพนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถปรับอากาศ)

วันแรก    กรุงเทพ - ปอยเปต  – เมืองเสียมเรียบ - ทะเลสาปน้ำจืด (โตนเลสาป)         (- /เที่ยง/ เย็น)

04.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ (สวนลุมพินี) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

08.00 น. จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 150กม.เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสักการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่งดงาม

เย็น      บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พัก ณ Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   บันทายสรี –ตาพรหม – เมืองพระนครธม– มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง          (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงาม จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชม การแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของ เขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน  เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสราจากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร 

21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยา บท ณ Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ – วัดใหม่ – โรงเรียบสอนแกะสลัก         (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า   บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม.  จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการ

เดินทาง 2 ชั่วโมง นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้า ที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุ เลน  นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน  จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์ บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงซึ่งป็นต้นแม่น้ำเสียมเรียบด้วย ตัวท่าน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย เดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงในอดีต

หลัง จากนั้นนำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลักหินทราย เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพจากรัฐบาล

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท

วัน ที่สี่   ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ – ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือกรุงเทพ                (เช้า / เที่ยง / -)

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นเดินทางสู่ชายแดนไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

15.00 น. เชิญ ทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า

21.30 น. ถึง กรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ(ไม่มีเสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

2 -5  ,27-30 พค

10,900 บาท

8,900 บาท/ท่าน

2,400.-

8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน

10,900 บาท

8,900 บาท/ท่าน

2,400.-

อัตราค่า บริการรวม - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ  

- ค่าผ่านแดนพิเศษประเทศไทย-กัมพูชา - ค่าที่พัก Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า   3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา (20 USD)    - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

อัตราค่า บริการไม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ   - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน    

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้   - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)   

- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเพิ่มเล่มละ 500 บาท

สิ่งที่ ควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว 

เอกสารการ ทำวีซ่า    (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยก่อนเดินทาง 10 วันทำการ)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ     ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่ บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด 104/269 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กทม.10150  

 

กรณียก เลิกการเดินทาง 1.แจ้ง ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์***


 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel