tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


นครวัตร 3 วัน 2 คืน 3-5 พค ,28-30 พค 7,900-นครวัตร 3 วัน 2 คืน 3-5 พค ,28-30 พค 7,900

ซัว สะ ได .. อังกอร์3วัน

ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ -  ปราสาทสีชมพูบันทายสรี

                       ชมมหาปราสาทนครวัด  เมืองพระนครธม - ปราสาทตาพรหม

ล่องเรือโตนเลสาป  โรงเรียนสอนแกะสลัก 3 วัน 2 คืน  (เดินทางไป-กลับทางรถปรับ อากาศ)

วันแรก                              กรุงเทพ - ปอยเปต  เมืองเสียมเรียบ - โรงเรียนสอนแกะสลัก - โตนเลสาป                                        (  - /เที่ยง/ เย็น)

04.00 น.              เจ้าหน้าที่ให้การ ต้อนรับ ณ จุดนัดพบ (สวนลุมพินี) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

08.00 น.              จากนั้นนำท่านผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา (บริการข้ามแดนพิเศษ VIP) เดินทาง

สู่เมืองเสียมเรียบระยะทางประมาณ 150กม.เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น

เที่ยง                  บริการ อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูก ของเหยื่อชาวเขมรแดงที่เมืองเสียมเรียบนำท่านชมโรงเรียนสอนแกะ สลักหินทรายจากนั้นนำท่านสักการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

ชมพระ อาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

เย็น                   บริการ อาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พัก Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบ เท่า

วันที่สอง               บันทายสรี –ตาพรหม – เมืองพระนครธม มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง                          (เช้า/เที่ยง/เย็น )

เช้า               บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า บันเต ย์เสรยแปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)

เดิน ทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายนเป็นศูนย์กลางของนคร ธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัย วรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน  เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสราจากนั้นเชิญท่านขึ้น

เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น                   บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดง

ชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็น ความทรงจำ

21.00 น.              เชิญทุกท่านเข้าที่ พักและพักผ่อนอริยาบท Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม              ช็อปปิ้งตลาดเก่า ซาจ๊ะ ปอยเปต - ตลาด โรงเกลือ กรุงเทพ                                                        (เช้า/เที่ยง / -)

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญ ท่านช็อปปิ้งเลือ ซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่าน ชายแดนปอยเปต

เที่ยง                    บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาสิโน)

จากนั้น เดินทางสู่ชายแดนไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (บริการข้ามแดนพิเศษ VIP)

15.00 น.              เชิญทุกท่านช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า

21.30 น.              ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ ภาพด้วยความประทับใจ

กำหนด การเดินทาง

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ

เด็ก ต่ำกว่า 12 ขวบ(ไม่มีเสริมเตียง)

พัก เดี่ยวเพิ่ม

1-3,3-5  ,28-30 พค

7,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

1,600.-

8 ท่านเดินทางได้ทุก วัน (Private)

7,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

1,600.-

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง              - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น              - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน              - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา (20 USD)

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)              - ค่าผ่านแดนพิเศษ ประเทศไทย-กัมพูชา

อัตราค่าบริการ ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ                            - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)                - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%                            

- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่า ช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเพิ่มเล่มละ 500 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว 

เอกสารการทำ วีซ่า    (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่าง น้อยก่อนเดินทาง 10 วันทำการ)

1) หนังสือเดินทาง (มี อายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ      ในการนัดเก็บเอกสาร สามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพ หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด 104/269 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กทม.10150  


 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel