tour search thai 
ต่างประเทศ >> ฮ่องกง /


Hot กรุงเทพ-มุกดาหาร-เว้-ฮอยอัน ทางรถ 6 วัน 5 คืน 26-31 พค-Hot กรุงเทพ-มุกดาหาร-เว้-ฮอยอัน ทางรถ 6 วัน 5 คืน 26-31 พค

เส้นทาง R9  เวียดนามกลางทางรถ       

กรุงเทพ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้  ดานัง โฮ่ยอัน

อุโมงค์ วินห์ม็อก  พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่  สุสานไคดิงห์

เมืองโบราณโฮ่ยอัน หมู่บ้านหินอ่อน ตลาดดองบ่า ล่องเรือมังกร

เดินทางโดยรถปรับอากาศ 6 วัน 5 คืน

เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด และ กุ้งมังกร

กำหนดการเดินทาง วันที่ 26-31 พค. 2553        

วันแรก ของการเดินทาง        กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร

17.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ

18.00 น.  คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด มุกดาหาร ด้วยรถปรับอากาศ   พร้อมบริการอาหารกล่อง(มื้อ 1)

วัน ที่สองของการเดินทาง      มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก  – เว้

06.00 น. ต้อนรับวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร  เข้าสู่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ให้ท่าน ปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว (มื้อ 2)

08.00 น. หลังอิ่มท้องนำคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)  เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่   พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อ 3)

14.00 น. ถึงด่านลาวบาว  (ชายแดนเวียดนาม)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง    จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก  อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงคราม เวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต   จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้   เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริย์ของเวียดนามและได้รับการยืน ยันจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเว้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน ปี ค.ศ. 1993 ด้วย

19.00 น.  ถึงเมือง เว้   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อ 4)   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Green Hotel  ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      พระราชวังเว้  – หมู่บ้านหินอ่อน –เจดีย์เทียนมู่ – ดานัง – โฮ่ยอัน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 5)

08.00 น. นำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม  ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับ


อิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบาง ส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กัน ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า   “สงครามตรุษญวณ”   ผลจากการปะทะกันในครั้งนั้นทำให้เขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า  “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ๆ จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับ รัฐบาลสังคมนิยมเวียดนาม  จากนั้นชม สู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)

หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทาง และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในแถมเวียดนามกลาง  ระหว่างทางแวะ  ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือ นองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก  

17.00 น. ถึงเมืองโฮ่ยอัน  นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก Glory  Hotel  ระดับ 4 ดาว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 7)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่สี่ของการเดินทาง   โฮ่ยอัน - ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dihn – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกร

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 9)

08.00 น. นำท่านเที่ยว ชมเมืองโฮ่ยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี  ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่ง เชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี    ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่ เจริญมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน  เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง  เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองโฮ่ยอัน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองดานัง  อาหารซีฟู๊ด กุ้งมังกร  (มื้อ 10 )

ออกเดินทางสู่เมืองเว้  โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไหวานเดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชมสุสานKhai  Dihn ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปแบบฝรั่งเศสและ เวียดนามได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างวิจิตรตระการตาใช้เวลาถึง 11 ปี ในการก่อสร้าง นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง  เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเว้  (มื้อ11)

20.00 น. จากนั้นลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวาย จักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Green Hotel  ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง         เว้ -  สะหวันนะเขต – มุกดาหาร -  กรุงเทพฯ

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 12 )

07.00 น.              อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao

11.00 น.              ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   (มื้อ 12 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต

15.00 น.              ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร    ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ

ำท่านช้อป ปิ้งที่ตลาด อินโดจีน  เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ให้จุใจก่อ เดินทางกลับ

18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมืองมุกดาหาร (มื้อ 13 )

19.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ

วันที่หกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ

05.00 น.  ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 

                           ……………………………………………………………………………………………………………………………

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ

พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ

พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

9,900.-

8,900.-

7,900.-

2,500.-

อัตราค่าบริการรวม

-ค่า รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ  - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ   -ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง

- ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ    -ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  บาทต่อท่าน

อัตรานี้ ไม่รวม  

-ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ  -ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

-ค่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประกอบการเดินทาง   -หนังสือเดินทางที่มีอายุ เหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า


การยก เลิกทัวร์  ยก เลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ  2,000 บาท

  • 15 50 %
  • 7

หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 


 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel