tour search thai 
������������������������������ >> ������������������ /


ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน-Hongkong ShenZhen Macau 4 Days 3 Nights
กำหนดการเดินทาง  18 - 21, 25 - 28 มีนาคม ราคา   19,900 .-

  1,8,22,29 เมษายน
ราคา   20,900 .-

*** 15 - 18 เมษายน *** ราคา   22,900 .-

 

 

เดินทางสบาย ๆ กับสายการบิน


พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว  ( พักมาเก๊า 1 คืน, เซินเจิ้น 2 คืน )

 

วัน แรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่า อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน KENYA AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
14.00 น.
เดินทาง สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ KQ860 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.55 น. 
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 )

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (** หากกระเป๋าเดินทางมีขนาดเกิน 24 นิ้ว ทางท่า เรือจะเรียกค่าขนาดกระเป๋าเพิ่มท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง) " มาเก๊า " เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่ บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคายสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้าง อาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือ  ชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ วัฒนธรรมตะวันตก อย่างลงตัว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น " ยุโรปใจกลางเอเชีย " มาเก๊า อยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี วิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบรูณ์แต่ยัง คงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูป แบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

พักที่มาเก๊า FORTUNA HOTEL หรือ TAIPA SQUARE HOTEL หรือระดับเดียวกัน * * * *


วันที่สอง มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - THE VENETIAN RESORT - เซินเจิ้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 2 )

นำท่านผ่านชมวิวของเกาะรอบมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาว เวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้น องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืน บนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืน ให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา  และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์ เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว    และองค์เจ้าแม่กวน อิมในชุดเจ้าสาวของจีน ที่ตักเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี

จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์ เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17  นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็น โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1991 จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วย พื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

จากนั้นนำท่านชม THE VENETION MACAO RESORT HOTEL หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสรธพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ, โซน CASINO สำหรับท่านที่ชอบ CASINO ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4 โซน (เด็กต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้าและห้ามใส่รองเท้าแตะ ต้องมีส้น หรือสายรัดส้น) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรือ ล่องเรือกอนโดล่า (CONDOLA) ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน)15.30 น. นำท่านผ่านด่านที่   มือ งจูไห่   เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปเซินเจิ้น
ค่ำ 
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 )

พักที่เซินเจิ้น THE BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน * * * *


วันที่สาม
เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งLOWU - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมโชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 5 )

นำท่านนั่งรถชมเมืองเซินเจิ้นและชิมชาลิ้นจี่อันแสนหอม หวาน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อป ปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น " LOWU CITY " คนไทยรู้จักในนาม " มาบุญครองเมืองไทย " มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อ เป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ตามอัธยาศัย
กลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )*** เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง ***

นำท่านเที่ยวชม " CHINA FOLK CULTURE VILLAGE " หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ เช่น กำแพงเมืองจีน, พระใหญ่เล่อซ่าน, ถ้ำหลงเหมิน, เมืองหางโจว ซูโจว, วิวกุ้ยหลิน, 12ปันนา, พระราชวังกู้กง, พระราชวังโปตาลา, หมู่บ้านมองโกล ฯลฯ จากนั้นท่านจะได้ ชมโชว์วัฒนธรรมอันสวย งามตระการตา อลังการด้วยแสง สี เสียง ใช้ผู้แสดงจำนวน 200 ชีวิตค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร( 7 )*** อาหารทะเล + หมูหัน 1 ตัว ***

พักที่เซินเจิ้น THE BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน * * * *


วันที่สี่ เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคทอเรียพีค - รีพัสเบย์ - ดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 8 )
08.00 น. หลังรับประทานอาหารนำท่าน เดินทางโดยรถไฟหรือรถโค้ชสู่  เกาะฮ่องกง   ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ และชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มี ชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆมากมาย

จากนั้นนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างเต็มวันจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลกซึ่ง แบ่งออกเป็น 4 โซนคือ MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรด อันยิ่งใหญ่ตระการตา พบกับคาแร็กเตอร์  และผองเพื่อนดิสนีย์ขวัญใจเด็กพร้อมถ่านรูปเป็นที่ระลึก (เวลาประมาณ 15.30 น.) และ TOMMORROW LAND  ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย เช่น SPACE MOUNTAIN รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, BUZZ LIGHT YEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน, ORBITRON เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก และ FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและผองเพื่อนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน อาทิเช่น สโนวไวท์, เจ้าหญิงนินทรา, ซิลเดอเรล่า, มิกกี้ เม้าส์, หมีพู ฯลฯ ถัดมาคือโซน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือนป่าอันแสนสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด, FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อน ในเรื่องเดอะไลอ้อนคิง, RAFTS TO TARZAN'S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานและปืนบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน, LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสาย น้ำอันเย็นฉ่ำ ***กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขาดเล็ก)


(***อิสระอาหารกลางวัน  - เย็นตามอัธยาศัย***) เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุด ของโลกฮ่องกงดิสนีน์แลนด์ สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก
18.00 น. พร้อมกันบริเวณจุดนัดพบ จากนั้นท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 861 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.35 น.
ถึง ท่าอากศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ...

   

 


อัตราค่าบริการ

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ ราคาเท่าผู้ใหญ่(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน+เด็ก 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000.-(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 1ท่านมีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000.-(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 1ท่านไม่มีเตียงเสริม)
พัก เดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ            5,000.- 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านในกรณีเสริมเตียง)
3. ภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ   *** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่อง เที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
7. กระเป๋า เดินทางท่านละ 1 ใบ
8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000/1,000,000 บาท
9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่ากรุ๊ป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทาง แจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน/ต่อท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศต้องทำวีซ่าจีน(เดี่ยว)จากเมืองไทย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ)ต้ องทำวีซ่าจีนและฮ่องกง   เพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้ รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มแดง(สัญชาติจีน)  ต้องทำวีซ่าฮ่องกงเพิ่มท่านละ 2,200 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 2 รูป
5. พาสปอร์ต อเมริกา เพิ่มค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,400 บาท

เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ 5,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการรันตีค่ามัดจำห้องพักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% เต็มของราคาทัวร์ในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทาง (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง     

หมายเหตุ
1.
ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2.
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
3.
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทาง เรียบร้อยแล้ว
4.
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่ กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5.
กรณีที่การตรวจคนเข้า เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ  และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคา พิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7.
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯหรือชำระ ตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้าง ต้นนี้แล้วทั้งหมด
8.
กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวัน หยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9.
รายละเอียดด้านการเดินทาง และราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
10.
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**


 

ในประเทศ

   / เชียงใหม่ / / ตรัง / / หลีเป๊ะ / / ภูเก็ต / / เชียงของ /

ต่างประเทศ

   / ฮ่องกง / / ปักกิ่ง / / ไต้หวัน / / พม่า-เมียร์ม่าร์ / / ญี่ปุ่น / / เกาหลี / / ทัวร์ยุโรป / / บาหลี / / เวียดนาม / / มาเลเซีย / / ลาว / / กัมพูชา / 
 

Singapore สิงคโปร์ สิงค์โปร์  

Pattaya tour 

 
     
 
 

แนปเทค ทัวร์ แอนต์ ทราเวิล
608/25 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม 10120
Tel : 080-293-8000
Fax : 02-295-3256

Email : Sales@thaitoursearch.com
Msn : thaitoursearch@hotmail.com

English Infomation Travel